Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Prodhimi dhe furnizimi me energji elektrike (23010)

SDGs: Industry, Innovation and Infrastructure

Fondi në dispozicion: €94.326.804,51

Lloji i Financimit: Kredi ndihme € 93.022.344,00; Grant € 1.304.460,51

Institucioni zbatues: Ministria e Energjisë dhe e Industrisë – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Fuqizimi i rrjetit elektro-energjitik shqiptar
  • Përfundimi i Nënstacioneve Tirana 1 dhe Tirana 2 për shpërndarjen e energjisë elektrike
  • Përfundimi i Qendrës Dispeçer të Telekontrollit të Energjisë Elektrike në Tiranë
  • Asistencë teknike, inxhinjeristike, menaxhuese dhe pajisje bazë për entet kombëtare të prodhimit (KESH) dhe transmetimit (OST) të energjisë
  • Përshtatja me standartet evropiane e menaxhimit të energjisë elektrike me anë të sistemit Supervisory Control and Data Acquisition
  • Përfundimi i ndërtimit të linjës Tiranë – Elbasan, pjesë e lidhjes së tensionit të lartë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi.
  • Rehabilitimi i rrjeteve eletrike të tensionit të lartë, të mesëm e të ulët në Himarë, Dhërmi dhe Orikum në Jug të Shqipërisë.

%

Grafiku i ecurisë së realizimit