Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Transporti (21010)

SDGs: Industry, Innovation and Infrastructure

Fondi në dispozicion: €47.169.774,83

Lloji i Financimit: Kredi ndihme € 46.050.000,00; Grant € 1.119.774,83

Institucioni zbatues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës -Shqipëri

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

  • Përmirësimi i rrjetit rrugor ndërkombëtar
  • Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit të segmenteve rrugore Lushnje – Fier dhe Fier – Vlorë
  • Rikonstruktimi i segmentit rrugor Shkodër-Hani i Hotit, në kufi me Malin e Zi

%

Grafiku i ecurisë së realizimit