Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Business dhe shërbime të tjera (25010)

SDGs: Decent Work and Economic Growth

Fondi në dispozicion: €15.000.000,00

Lloji i Financimit: Kredi ndihmë

Institucioni zbatues: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes – Shqipëri

Partnerë të tjerë:

  • Agjencia Shqiptare për Promovimin e Investimeve
  • Dhomat e Tregëtisë
  • Shoqatat e kategorisë
  • Bankat

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

  • Nxitja e investimeve prodhuese dhe zhvillimi i NVM shqiptare me anë të një Linje Kredie dhe një Fondi Garancie
  • Promovimi i një mjedisi favorizues për shkëmbimet mes ndërmarrjeve, bankave dhe institucioneve vendore
  • Mbështetje për Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Dhomat e Tregëtisë dhe shoqatat e kategorisë shqiptare me aktivitete të asistencës teknike

%