Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqeria Civile (15150)

SDGs: No Poverty

Fondi në dispozicion: €3.192.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: VIS – CESVI

Partnerë të tjerë:

  • Bashkia e Shkrelit
  • Bashkia e Përmetit

Afati i përfundimit: 2017

Rezultatet e pritshme:

  • Mbështetja e Zhvillimit Rural dhe e Turizmit në rrethet e Malësisë së Madhe dhe Përmetit
  • Vende punësimi të reja
  • Kontrastimi i emigrimit dhe margjinalizimit
  • Përmirësimi i kushteve të aksesit ndaj burimeve financiare për komunitetet më të varfra
  • Ritja e aftësive profesionale të prodhuesve të vegjël vendor dhe të bizneseve agroturisitke familjare
  • Rritja e standardeve të cilësisë të produkteve dhe të shërbimeve agroturisitke lokale
  • Promovimi i turizmit të qëndrueshëm në rrethet e Malësisë së Madhe dhe Përmetit përmes veprimtarive theksuese kombëtare dhe ndërkombëtare

%

Grafiku i ecurisë së realizimit