Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15140)

SDGs: Peace, Justice and Strong Institutions

Fondi në dispozicion: €1.200.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Punëve të Brendshme – Shqipëri
  • Agjencia Kombëtare për Zbatimin e Reformës Territoriale
  • Shoqatat e Pushtetit Lokal
  • Bashkimi Evropian
  • USAID
  • Bashkëpunimi Suedez SIDA
  • Bashkëpunimi Zviceran

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Forcimi i kapaciteteve administrative dhe institucionale të njësive të reja të qeverisjes vendore
  • Riorganizimi i shërbimeve publike në nivel vendor
  • Konsolidimi i qeverisjes së mirë përmes angazhimit të qytetarëve në vendimmarrje

%

Grafiku i ecurisë së realizimit