Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe shoqëria civile (15110)

SDGs: Partnerships for the goals

Fondi në dispozicion: €404.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Bashkëpunimit Ndërkombëtar – Drejtoria e Përgjithshme e Bashkëpunimit për Zhvillim – Itali

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Mjedisit – Shqipëri
  • Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura
  • International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
  • Shoqata Italiane e Botanikës

Afati i përfundimit: 2018

Rezultatet e pritshme:

  • Forcimi i  pjesëmarrjes se Ambasadës Italiane / Kooperacionit Italian për Zhvillim në Shqipëri në iniciativat që lidhen me programet BE – IPA;
  • Sigurimi i burimeve financiare për zbatimin e projektit “Forcimi i kapaciteteve kombëtare për mbrojtjen e natyrës – përgatitja për rrjetin Natura 2000” (SECCS Masa 2), në kuadër të programit IPA 2013, menaxhimi i së cilës i është besuar në muajin Shkurt të vitit 2015 Kooperacionit Italian për Zhvillim, në bashkëpunim me Bashkimin Ndërkombëtar për Ruajtjen e Biodiversitetit (IUCN) dhe Shoqërinë Botanike Italiane (SBI).

%

Grafiku i ecurisë së realizimit