Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Arsimi (11110)

SDGs: Quality Education

Fondi në dispozicion: €754.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Save the Children

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Arsmit dhe Sportit – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2017

Rezultatet e pritshme:

  • Lehtësimi i përfshirjes ne Institucionet shkollore të personave me aftësi të kufizuara, nëpërmjet përshtatjes së strukturave dhe përmirësimit të ofertave të trajnimeve të specializuara

%

Grafiku i ecurisë së realizimit