Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile 15110

SDGs: Partnerships for the Goals

Fondi në dispozicion: €1.200.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim

Partnerë të tjerë:

  • Kryeministria – Shqipëri
  • Ministritë kompetente – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Dhënie e asistencës teknike për një realizim efikas dhe në kohë të shpejtë të projekteve në zhvillim e sipër të Kooperacionit Italian në Shqipëri.
  • Menaxhimi dhe monitorimi i projekteve në zhvillim e sipër të Kooperacionit Italian.
  • Forcimi i rolit të Kooperacionit Italian në Shqipëri në kuadrin e mekanizmave të bashkërendimit të donatorëve dhe të dialogut me autoritetet shqiptare.
  • Vlerësimi i angazhimit italian në vend

%

Grafiku i ecurisë së realizimit