Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15150)

SDGs: No Poverty

Fondi në dispozicion: €537.699,42

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Agjencia Kombëtare Giuseppini del Murialdo (ENGIM)

Partnerë të tjerë:

  • Bashkia e Fierit
  • Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Afati i përfundimit: 2017

Rezultatet e pritshme:

  • Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës në Komunën e Fierit, me vëmendje të veçantë kundrejtë grupeve të të rinjve vulnerabël apo situatave sociale të rezikut
  • Kryerja e trajnimit profesional të të rinjve në situata të pafavorizuara ose të rrezikuara
  • Mbështetja ndaj hyrjes në punë dhe ngritjes të bizneseve të reja për të rinjtë

%

Grafiku i ecurisë së realizimit