Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile – Të drejtat e Njeriut (15162)

SDGs: Gender Equality

Fondi në dispozicion: €782.996,39

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: CIES

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Përmirësimi i shërbimeve për mbrojtjen e 1490 grave të dhunuara, të identifikuara përmes njësive të Anti-Dhunës dhe të Anti-Trafikimit të Policisë së Shtetit, Organeve Gjyqësore, Shërbimeve Sociale dhe bazave të të dhënave të OJQ-ve partnere në komunat e Elbasanit, Shkodrës dhe Vlorës
  • Përkrahja e Autoriteteve Lokale në zbatimin dhe promovimin e politikave gjinore
  • Forcimi i rolit të Organizatave të Shoqërisë Civile në veprimet e empowerment të grave

%

Grafiku i ecurisë së realizimit