Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Furnizimi me ujë dhe higjena (14050)

SDGs: Sustainable Cities and Communities

Fondi në dispozicion: €6.408.000,00

Lloji i Financimit: Kredi ndihmë € 6.000.000,00; Grant € 408.000,00

Institucioni zbatues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

  • Forcimi i menaxhimit të mbledhjes dhe trajtimit të mbetjeve të ngurta urbane në qarkun e Tiranës, me anë të veprave të reja infrastrukturore, pajisjes me mjete mekanike dhe dhënies së shërbimeve të specializuara pranë landfill-it të Sharrës
  • Realizimi i një impianti modern pastrimi të shllamit në landfill-in e Sharrës
  • Ulja e rrezikut mjedisor dhe sanitar që vjen nga menaxhimi jo i duhur i mbledhjes dhe trajtimit të mbetjeve të ngurta urbane të Tiranës

%

Grafiku i ecurisë së realizimit