Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqeria Civile (15140)

SDGs: Peace, Justice and Strong Institutions

Fondi në dispozicion: €1.139.325,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim

Partnerë të tjerë:

  • Ministria për Inovacionin dhe Administratën Publike – Shqipëri
  • Bashkëpunimi Austriak

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Adoptimi i një strategjie kombëtare për ofrimin e shërbimeve publike në Shqipëri
  • Krijimi i 4 Qendrave pilote shërbimesh për qytetarët
  • Formimi i Agjencisë Kombëtare për ofrimin e shërbimeve publike

%

Grafiku i ecurisë së realizimit