Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Arsimi (11110)

SDGs: Quality Education

Fondi në dispozicion: €5.000.000,00

Lloji i Financimit: Kredi ndihmë

Institucioni zbatues: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

  • Favorizimi i hyrjes në botën e punës të studentëve të Institutit Bujqësor Rakip Kryeziu në Fier dhe Institutit Mekanikë Bujqësor në Lushnje
  • Ngritja e një Qendre Multifunksionale Trajnimi në Istitutin Bujqësor “Rakip Kryeziu” në Fier
  • Fuqizimi i Instituti Mekanikë Bujqësor në Lushnje
  • Përpunimi dhe transmetimi i kurrikulave arsimore të studentëve në përputhje me standardet e BE-së
  • Krijimi i marrëdhënieve të qëndrueshme dhe efikase mes dy shkollave profesionale dhe tregut të punës në sektorin e bujqësisë dhe agro-ushqimor
  • Sigurimi i koerencës dhe sinergjisë me programimin IPA II në Shqipëri përsa i përket punësimit dhe formimit profesional

%