Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15150)

SDGs: Reduced Inequalities

Fondi në dispozicion: €867.315,60

Lloji i Financimit: Kredi ndihme

Institucioni zbatues: ACLI_IPSIA OJF

Partnerë të tjerë:

  • Bashkia e Shkodrës
  • Universiteti i Shkodrës
  • Universiteti i Bolonjës
  • Partnerët CODE
  • SHIS
  • Kooperativa Lybra

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

  • Ngritja e një kursi trajnimi të certifikuar për punonjësit socialë të Bashkisë së Shkodrës
  • Krijimi i një komuniteti arsimor rezidencial për të paktën 8 jetimë
  • Hyrja në ambjentet e punësimit të të paktën 60 jetimëve
  • Përmirësimi i kapaciteteve të bashkëjetesës dhe integrimit

%