Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15150)

SDGs: Reduced Inequalities

Fondi në dispozicion: €851.591,88

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: CESTAS OJF

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Arsimit dhe Sportit – Instituti për Studentë të Shurdhër në Tiranë
  • Ministria për Inovacionin dhe Administratën Publike – Shqipëri
  • Organizata Zhvillimi i Qëndrueshëm Shqiptar
  • Rajoni Marche – Itali
  • COSS Marche Onlus
  • Agjencia Ndërkombëtare për Zhvillimin e  Kooperativave, Kompanive dhe Komuniteteve

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Fuqizimi i sistemit spitalor publik mbi zbulimin e hershëm të diagnozave dhe mbi ndërhyrjet në dëmtimet e dëgjimit
  • Lehtësimi i përfshirjes në Institucionet shkollore të fëmijëve me dëmtime dëgjimi
  • Lehtësimi i përfshirjes në ambjentet e punës të të rinjve me dëmtime dëgjimi

%