Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15110)

SDGs: Decent Work and Economic Growth

Fondi në dispozicion: €3.000.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Organizata Ndërkombëtare për Migrim

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Punëve të Jashtme – Shqipëri
  • Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

  • Mbështetja e zhvillimit socio-ekonomik të Shqipërisë, nëpërmjet përfshirjes së Diasporës
  • Forcimi i kontributit të kapitalit njerëzor dhe social të diasporës në sferën publike shqiptare
  • Rritja e Investimeve të Huaja Direkte (IDE) në Shqipëri nëpërmjet përfshirjes së Diasporës
  • Ofrimi i asistencës teknike Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë për të përfshirë diasporën dhe për të rritur rolin e saj në zhvillimin socio-ekonomik të Shqipërisë

%