Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Multisektorial – Zhvillimi Urban (43030)

SDGs: Sustainable Cities and Communities

Fondi në dispozicion: €3.000.000,00

Lloji i Financimit: Kredi ndihmë

Institucioni zbatues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Përmireëimi i lagjes periferike të Laprakës në Tiranë
  • Projektimi, mbikqyrja dhe zbatimi i punimeve për rrjetet e reja hidrike, të kanalizimeve dhe të rrugëve.
  • Rikonstruktimi i shërbimeve rrugore, të rrjetit telefonik dhe atij eletrik.
  • Rehabilitimi dhe zgjerimi i sistemit të ndriçimit publik.
  • Restaurimi dhe rikonstruktimi i kinemasë dhe i bibliotekës së Laprakës.

%

Grafiku i ecurisë së realizimit