Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Shëndetësia (12191)

SDGs: Good Health and Well-Being

Fondi në dispozicion: €5.150.000,00

Lloji i Financimit: Kredi ndihme € 5.000.000,00; Grant € 150.000,00

Institucioni zbatues: Ministria e Shëndetësisë – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Rritja e aksesit të popullsisë shqiptare në shërbimet e shëndetit publik
  • Ristrukturimi dhe hapja për publikun e Qendrës së Re Kombëtare të Traumës
  • Pajisja me aparatura elektro-mjekësore dhe bio-mjekësore, mobilje dhe materiale për konsum spitalor
  • Formim profesional për asistencë teknike dhe mirëmbajtje të pajisjeve mjekësore

%

Grafiku i ecurisë së realizimit