Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15120)

SDGs: Peace, Justice and Strong Institucions

Fondi në dispozicion: €217.367,42

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Agjencia e të Ardhurave – Itali

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Financave – Shqipëri
  • Agjencia e të Ardhurave – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Mbështetje për Qeverinë Shqiptare në fillimin e shkëmbimit të automatizuar të informacioneve financiare me qëllime fiskale
  • Transferimi i know how për forcimin e aftësive teknike të Institucioneve shqiptare, me anë të rishikimit të përbashket të dokumentave fiskale dhe dhënies së shërbimeve të konsulencës dhe të trajnimit on the job

%