Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Bujqësia (31193)

SDGs: Decent Work and Economic Growth

Fondi në dispozicion: €2.000.000,00

Lloji i Financimit: Kredi e butë

Institucioni zbatues: Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave – Shqipëri

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Politikave Bujqësore, të Ushqimit dhe Pyjeve – Itali;
  • Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

  • Hartimi dhe realizimi i një sistemi kombetar të subvencionuar të sigurimit ne bujqësi, për të mbuluar rreziqet që lidhen me fatkeqësitë natyrore dhe ngjarje të ngjashme klimatike

%

Grafiku i ecurisë së realizimit