Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Business dhe shërbime të tjera (25010)

SDGs: Gender Equality and Reduced Inequalities

Fondi në dispozicion: €400.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Rritja e aftësive menaxheriale të sipërmarrëseve shqiptare me anë të aktiviteteve të mentoring, coaching dhe të formimit profesional.
  • Asistencë teknike për bankat lokale për krijimin e instrumentave financiare në dobi të sipërmarrjes së gruas shqiptare.
  • Lehtësimi i aksesit në kredi për sipërmarrëset gra.

%

Grafiku i ecurisë së realizimit