Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Transporti (21010)

SDGs: Industry, Innovation and Infrastructure

Fondi në dispozicion: €15.300.000,00

Lloji i Financimit: Kredi ndihmë € 15.000.000,00; Grant € 300.000,00

Institucioni zbatues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Rikonstruktimi i Portit të Vlorës
  • Realizimi i molit të ankorimit të anijeve tregtare
  • Realizimi i molit të ankorimit të anijeve të pasagjerëve
  • Realizimi i veprave mbështetëse të shërbimeve në tokë, ankorimi i anijeve, ngarkim-shkarkimi, zhdoganimi i mallrave

%

Grafiku i ecurisë së realizimit