Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Konvertimi i Borxhit për Zhvillim (60061)

SDGs: No poverty, Good Health and Well-Being, Quality Education, Gender Equality, Decent Work and Economic Growth, Reduced Inequalities, Sustainable Cities and Communities, Responsible Consumption and Production

Fondi në dispozicion: €20.000.000,00

Lloji i Financimit: Konvertimi i Borxhit

Institucioni zbatues:

  • Ministria e Financave – Shqipëri
  • Komiteti i përbashkët i Menaxhimit i drejtuar nga Ministri i Financave shqiptar dhe nga Ambasadori i Italisë

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Rritja e aksesit të popullsisë shqiptare në shërbimet publike parësore; shëndetësi, shkolla, formim profesional
  • Reduktim i pabarazive në shërbimet publike midis zonave shqiptare
  • Rritja sasiore dhe cilësore e treguesve të zhvillimit shoqëror
  • Rritja e efikasitetit dhe e aftësive programuese të Administratës Publike
  • Rritja e unitetit shoqëror
  • Rritja të përfshirjes së grupeve në nevojë: me aftësi të kufizuara, të miturit e pashoqëruar, gratë në vështirësi, të rinjtë e papunësuar, minoritetet
  • Krijimi i vendeve të reja të punës në zonat rurale
  • Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm në zonat rurale dhe i turizmit të përgjegjshëm

Të gjitha informacionet për projektet e miratuara në faqen iadsa.info.

%

Grafiku i ecurisë së realizimit