Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15110)

SDGs: Partnerships for the Goals

Fondi në dispozicion: €356.200,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim – Tiranë

Partnerë të tjerë:

  • Kryeministria – Shqipëri
  • Ministritë kompetente – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2017

Rezultatet e pritshme:

  • Dhënie e asistencës teknike për vënien në jetë të Protokollit dypalësh të Bashkëpunimit për Zhvillim mes Italisë e Shqipërisë 2010-2012

%

Grafiku i ecurisë së realizimit