Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Arsimi (11330)

SDGs: Affordable and Clean Energy

Fondi në dispozicion: €584.273,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: VIDES

Partnerë të tjerë:

 • Padri Rogazionisti Shqiptar – ERSH
 • Bashkëpunimi për Vendet në zhvillim
 • Politekniku i Milanos
 • Inxhinierët pa Kufij
 • Wind Earth & Sun Ltd.

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

 • Përditësimi i ofertave formuese në 2 shkollat profesionale të Prefekturës së Lezhës
 • Rritja e nivelit të kompetencave teknike dhe punësimit të të rinjve në sektorët e ekonomisë së gjelbër
 • Promovimi i sipërmarrjes sociale për të rinjtë në sektorin e ekonomisë së gjelbër
 • Përmirësimi i praktikave më të mira falë vlerësimit të migrantëve shqiptarë që kthehen në vendin e lindjes
 • Favorizimi i difuzionit të energjisë së rinovueshme në qytetin e Lezhës
 • Përmirësimi i konsumit të energjisë dhe cilësisë së shërbimit shëndetësor të Spitalit Rajonal të Lezhës
 • Promovimi i koordinimit publik – privat, blerja e instrumenteve të kontrollit dhe planifikimit në fushën e energjetikës së rinovueshme në linjë me normativën aktuale

%