Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Bujqësia (31193)

SDGs: Responsible Consumption and Production

Fondi në dispozicion: €5.000.000,00

Lloji i Financimit: Kredi ndihmë

Institucioni zbatues: Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave – Shqipëri

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Politikave Bujqësore e Ushqimit dhe Pyjeve – Itali
  • Agjencia Shqiptare e Pagesave (pranë Agjencisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural)

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Realizimi i infrastrukturave teknologjike dhe sistemeve informative për krijimin e LPIS (Land Parcel Information System);
  • Plotësimi i skedarëve bujqësorë;
  • Përafrimi i quadri normativ, organizativ dhe procedurial i sektorit bujqësor me Acquis Communitarie të Bashkimit Evropian;
  • Dhënie e asistences teknike dhe e capacity-building istitucionale për realizimin e politikave bujqësore të zhvillimit rural

%

Grafiku i ecurisë së realizimit