Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Mbrojtja e Mjedisit (41030)

SDGs: Life on Land

Fondi në dispozicion: €4.462.600,00

 • € 4.000.000,00 (BE)
 • € 399.600,00 (DGCS)
 • € 63.000,00 (IUCN)

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Drejtoria e Përgjithshme e Bashkëpunimit për Zhvillim – Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Bashkëpunimit Ndërkombëtar e Italisë

Ente zbatues:

 • Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim
 • Shoqata Italiane e Botanikës
 • International Union of Nature Conservation

Partnerë të tjerë:

 • Ministria e Mjedisit  – Shqipëri
 • Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura – Shqipëri
 • Autoriteti Rajonal i Zonave të Mbrojtura – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2018

Rezultatet e pritshme:

 • Forcimi i kapaciteteteve menaxhuese të Institucioneve shqiptare në sektorin e mbrotjes së mjedisit dhe të biodiversitetit.
 • Vënia në zbatim e planeve të menaxhimit të Zonave të Mbrojtura sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian.
 • Organizimi i kurseve të formimit profesional për përgjegjësit lokale në menaxhimin dhe mbrojtjen e Zonave të Mbrojtura.
 • Dhënia e pajisjeve të reja për kontrollin e infrastrukturave dhe menaxhimin e Zonave të Mbrojtura.
 • Rritja e aktiviteteve të ndërgjegjësimit për të promovuar Zonat e Mbrojtura shqiptare dhe respektimin e biodiversitetit.

%

Grafiku i ecurisë së realizimit