Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Arsimi (11110)

SDGs: Quality Education

Fondi në dispozicion: €3.600.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Ministria e Arsimit dhe Sportit në Shqipëri

Partnerë të tjerë:

  • Consortiumi ndëruniversitar CINECA

Afati i përfundimit: 2018

Rezultatet e pritshme:

  • Përmirësimi i shërbimeve akademike të Universiteteve shqiptare
  • Krijimi i një rrjeti telemtik akademik kombëtar në Shqipëri, lidhur me atë italian dhe evropian
  • Ngritja e një Qendre Ndëruniversitare për Rrjetin Telematik dhe shërbimet e lidhura me të
  • Adoptimi i Sistemeve Informative për të mbështetur aktivitetet universitare

%

Grafiku i ecurisë së realizimit