Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Furnizimi me ujë (14020)

SDGs: Clean Water and Sanitation

Fondi në dispozicion: €28.077.307,03

Lloji i Financimit: Kredi ndihme € 27.475.507,03; Grant € 601.800,00

Institucioni zbatues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Rehabilitimi i sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm dhe shpërndarjes së tij në zonën urbane të Tiranës
  • Realizimi i impiantit të ujit të pijshëm në Bovillë.
  • Dhënie e asistencës teknike Entit të Administrimit të Ujrave
  • Realizimi i rehabilitimit të plotë të sistemit të shpërndarjes së ujit të pijshëm në qytetin e Tiranës dhe në periferitë e tij.

%

Grafiku i ecurisë së realizimit