Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Shëndetësia (12191)

SDGs: Good Health and Well-Being

Fondi në dispozicion: €5.210.000,00

Lloji i Financimit: Kredi ndihme € 5.080.000,00; Grant € 130.000,00

Institucioni zbatues: Ministria e Shëndetësisë – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Rritja e aksesit të popullsisë shqiptare në shërbimet e shëndetit publik
  • Ristrukturimi, pajisja dhe hapja për publikun, e Poliklinikave Tirana 2 dhe Tirana 3 si dhe i Poliklinikave të Korçës, Gjirokastrës dhe Peshkopisë
  • Projektimi, drejtimi dhe zbatimi i punimeve të ristrukturimit të plotë dhe montimit të impianteve
  • Pajisja me aparate mjekësore, mobilje dhe materialte konsumi të nevojshme në spitale

%

Grafiku i ecurisë së realizimit