Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Arsimi (11110)

SDGs: Quality Education

Fondi në dispozicion: €200.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Arsimit dhe Sportit në Shqipëri

Afati i përfundimit: 2017

Rezultatet e pritshme:

  • Reduktimi dhe miratimi i kuadrit ligjor për zbatimin e reformës së Arsimit të Lartë
  • Zbatimi i reformës së Arsimit të Lartë dhe ngritja e një sistemi ICT në shërbim të përdoruesve

%

Grafiku i ecurisë së realizimit