Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria civile (15110)

SDGs: Partnerships for the goals

Fondi në dispozicion: €620.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim – Tiranë

Partnerë të tjerë:

  • Kryeministria – Shqipëri
  • Ministritë kompetente – Shqipëri

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Dhënie e asistencës teknike dhe e capacity development intitucionale për të përafruar strategjitë kombëtare dhe sektoriale shqiptare me politikat evropiane.
  • Dhënie e asistencës teknike autoriteteve shqiptare në realizimin e parete së projekteve të Kooperacionit Italian aktualisht në zhvillim e sipër dhe në identifikimin/formulimin e projekteve të reja të programuara në Protokollin dypalësh të Kooperacionit 2014-2016

%

Grafiku i ecurisë së realizimit