Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15120)

SDGs: Peace, Justice and Strong Institutions

Fondi në dispozicion: €290.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: OSCE

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes – Shqipëri
  • Koordinatori Kombëtar Kundër Korrupsionit – Shqipëri
  • Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
  • Shkolla Italiane e Administratës Publike
  • Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

Afati i përfundimit: 2018

Rezultatet e pritshme:

  • Përmirësimi i kapaciteteve të administratës publike në nivel qendror dhe lokal në parandalimin e korrupsionit
  • Rritja e përfshirjes së sektorit prodhues në luftën kundër korrupsionit
  • Promovimi i fushatave ndërgjegjësuese, veçanërisht për të rinjtë

%

Grafiku i ecurisë së realizimit