Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqeria Civile – Të Drejtat e Njeriut (15162)

SDGs: Peace, Justice and Strong Institutions

Fondi në dispozicion: €74.900,00

Lloji i Financimit: Dhuratë

Institucioni zbatues: OSCE

Partnerë të tjerë:

  • Koordinatorët Kombëtar Kundër Trafikimit në Shqipëri
  • Ministria e Punëve të Brendshme – Shqipëri
  • Agjencia Kombëtare për Mbrojtjen e Fëmijëve

Afati i përfundimit: 2017

Rezultatet e pritshme:

  • Përcaktimi i një koordinimi të rregullt në nivel lokal për ndihmën kundrejtë fëmijëve viktima dhe viktimave të mundshme të trafikimit;
  • Reduktimi i ndjeshmërisë së fëmijëve dhe të të rinjve nga të qenit objekt të trafikimit dhe të shfrytëzimit;
  • Ofrimi i mbrojtjes dhe ndihmës adekuate fëmijëve që kanë qenë viktima të trafikimit dhe shfrytëzimit

%

Grafiku i ecurisë së realizimit