Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Bujqësia (31120)

SDGs: Responsible Consumption and Production

Fondi në dispozicion: €3.000.000,00

Lloji i Financimit: Kredi ndihmë

Institucioni zbatues: Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave – Shqipëri

Partnerë të tjerë:

  • Ciheam Bari
  • Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
  • Universiteti i Tiranës
  • Instituti i Kërkimeve të Virologjisë Durrës
  • CTT Vlorë

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Përmirësimi i sigurisë ushqimore kombëtare
  • Përmirësimi dhe qëndrueshmëria mjedisore e produkt/procesit në Bujqësinë Shqiptare
  • Përmirësimi i kushteve të familjeve rurale

%

Grafiku i ecurisë së realizimit