Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Multisektorial – Zhvillimi Urban (43030)

SDGs: Sustainable Cities and Communities

Fondi në dispozicion: €693.700,20

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Vento di Terra

Partnerë të tjerë:

 • Qyteti i Divjakës
 • Universiteti i Tiranës
 • INTBAU Albania
 • Europa Qendrore Shkolla dhe Shoqëria
 • Instituti për Bashkëpunim Ekonomik Ndërkombëtar
 • Shoqata Medpack
 • Universiteti Politeknik i Milanos
 • Shoqata italiane e Turizmit të Qëndrueshëm

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

 • Ndërtimi i një strukture sipas arkitekturës bioklimatike për ta përdorur si një qendër polifunksionale për zhvillimin socio-ekonomik të Komunës së Divjakës
 • Favorizimi i pjesëmarrjes të të rinjve në politikat dhe projektet lokale në fushat e Mjedisit dhe Turizmit
 • Krijimi i një poli territorial për trajnime
 • Realizimi i programeve të përbashkëta me Bashkinë e Divjakës për zhvillimin lokal në fushën e Mjedisit dhe Turizmit
 • Realizimi i veprimtarive të vizibilitetit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për të promovuar turizmin e qëndrueshëm në Divjakë

%