Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Arsimi (11110)

SDGs: Quality Education

Fondi në dispozicion: €580.041,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Save the Children

Partnerë të tjerë:

  • Komuna e Elbasanit
  • Komuna e Korçës
  • Universiteti i Bolonjës
  • Shoqata Medpack

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

  • Hyrja e garantuar e fëmijëve në nevojë ose me aftësi të kufizuara në arsimin parashkollor
  • Mbështetje fëmijëve në moshë  parashkollore gjatë zhvillimit dhe përpjekjeve për të mësuar nëpërmjet programeve arsimore cilësore
  • Forcimi i kapaciteteve të Komunave të Elbasanit dhe Korçës për të menaxhuar dhe për t’i ofruar shërbime publike fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre

%