Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile (15150)

SDGs: No Poverty

Fondi në dispozicion: €1.195.133,44

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: CESVI

Partnerë të tjerë:

  • Agjencia Kombëtare e Turizmit – Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Shqipërisë
  • Udhëtoni në Ballkan – Shoqata për Turizmin Përgjegjës
  • Agjencia e Zhvillimit Sangro – Aventino

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

  • Koordinimi i menaxhimit të ofertës turistike dhe të produkteve lokale, nëpërmjet krijimit të konsorciumeve shumë – aktor në zonat e Gjirokastrës, Beratit, Përmetit dhe Shkodrës
  • Inkurajimi i zhvillimit të bizneseve të vogla turistike përmes mikrokredive
  • Rritja e vizibilitetit të kompanive të vogla lokale tek operatorët turistikë

%