Vendi: Kosovë

Sektori OCSE/DAC: Bujqësia (31182)

SDGs: Zero Hunger

Fondi në dispozicion: €2.200.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Ciheam Bari

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural – Kosovë

Afati i përfundimit: 2017

Rezultatet e pritshme:

  • Zbatimi dhe harmonizimi me standardet e BE-së te masave legjislative në mbrojtjen e bimëve dhe sektorët bujqësi organike;
  • Krijimi dhe rehabilitimi nga referencat e laboratorëve kombëtare për diagnozën e dëmtuesve dhe analizave kimike të tokës;
  • Forcimi i Shërbimit Kombëtar të Mbrojtjes së Bimëve;
  • Përzgjedhja e varieteteve autoktone të kumbullës, mollës dhe rrushit  në nivel sanitar dhe klonal;
  • Zhvillimi i sektorit të vreshtarisë në nivel kombëtar;
  • Përmirësimi i ofrimit të shërbimit nga ana e Ministrisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Zhvillimit Rural MBPZHR.

%

Grafiku i ecurisë së realizimit