Vendi: Kosovë

Sektori OCSE/DAC: Shëndetësia (12191)

SDGs: Good Health and Well-Being

Fondi në dispozicion: €3.069.900

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Ministria e Shëndetësisë – Kosovë

Afati i përfundimit: 2019

Rezultatet e pritshme:

  • Përmirësimi i shërbimit shëndetësor
  • Zgjerimi i aksesit së popullsise kosovare në shërbimet shëndetësore
  • Funksionimi i rregullt i repartit të kardio-kirurgjise së Spitalit të Prishtinës
  • Pajisja e laboratoreve të mikrobiologjisë së Spitalit të Prishtinës
  • Forcimi i shërbimit të rojes
  • Formimi profesional i specializuar për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve spitalore
  • Forcimi i kuadrit legjislativ kombëtar me standartet e Bashkimit Evropian
  • Mbështetje Spitalit për t’u futur në rrjetin ndërkombetar të kërkimit shkencor

%

Grafiku i ecurisë së realizimit