Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Peshkimi (313)

SDGs: Life below water

Fondi në dispozicion: €1.600.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: CIHEAM Bari

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Mjedisit dhe e Turizmit e Shqipërisë
  • Ministria e Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural e Shqipërisë
  • Qendra Kombëtare e Kërkimeve e Italisë

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

  • Identifikimi i zonave të akuakulturës
  • Përpilimi i një analize të saktë të sektorit dhe të udhëzimeve institucionale për akuakulturën
  • Përgatitja e një harte me burimet e peshkimit dhe të flotës së peshkimit
  • Përgatitja e një harte të ekosistemit detar dhe mbrojtja e tij
  • Identifikimi i veprimtarive pilot për vlerësimin e shërbimeve të ekosistemit dhe të zhvillimit të turizmit
  • Mbështetje teknike për linjën e kredisë italiane për zhvillimin e ekonomisë detare

%

Grafiku i ecurisë së realizimit