Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Mjedisi (41030)

SDGs: Life on land, Life below water

Fondi në dispozicion: € 1.903.689,00 (AICS: €1.705.365 ,00; Applicants and Co-Applicants€ 198.324,00)

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: CELIM – Centro Laici Italiani per le Missioni

Partnerë të tjerë:

 • Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (Shqipëri)
 • INCA
 • COSV
 • Carbonsink
 • Bashkia Milano
 • IUCN
 • Kallipolis
 • PCF
 • ISF

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

 • Përmirësimi i aftësive menaxhuese të 5 zonave të mbrojtura shqiptare: Parku Kombëtar Llogara, Pejsazhi i Mbrojtur Vjosë-Nartë, Parku Kombëtar i Tomorrit, Parku Kombëtar i Bredhit të Hotovës, Parku Kombëtar i Malit të Dajtit
 • Rritja e aftësive teknike, menaxhuese dhe infrastrukturore të Autoriteteve vendore dhe të 3 Agjencive Rajonale për Zonat e Mbrojtura shqiptare
 • Reduktimi i impaktit mjedisor në Bashkësitë Vendore që jetojnë në Zonat e Mbrojtura dhe rreth tyre
 • Rritja e ndërgjegjësimit e popullsisë shqiptare dhe e Institucioneve vendore mbi tematikat mjedisore

%

Grafiku i ecurisë së realizimit