Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Mjedisi (41010 – 41030)

SDGs: Life below water

Fondi në dispozicion: €1.000.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: UNDP

Partnerë të tjerë:

  • Ministria e Mjedisit dhe e Turizmit e Shqipërisë
  • Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura Shqiptare

Afati i përfundimit: Korrik 2020

Rezultatet e pritshme:

  • Forcimi i aftësive dhe i aktiviteteve menaxhuese të zonës detare të Karaburunit dhe Sazanit
  • Intensifikimi i mbrojtjes së biodiversitetit në zonën detare të Karaburunit dhe Sazanit
  • Rritja e bashkërendimit institucional mes Enteve vendore dhe Institucioneve Qendrore
  • Mbrojtja e ekosistemit të zonës së Karaburunit dhe Sazanit
  • Zbatimi, në zona të reja detare shqiptare, të modelit menaxhues shkencor të përdorur në zonën e Karaburunit dhe Sazanit

%

Grafiku i ecurisë së realizimit