Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Zhvillimi Rural (43040)

SDGs: No poverty

Fondi në dispozicion: €2.195.424,60 (AICS: €1.795.424,60; Applicants and Co-Applicants: €400.000,00)

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Partnerë të tjerë:

 • Agjencia Rajonale e Zhvillimit 1 (Shqipëri)
 • CISP – Komiteti Ndërkombëtar për Zhvillimin e Popujve
 • Fondacioni Slow Food
 • Gruppo di Azione Locale MADONIE
 • Gruppo di Azione Locale LEADER ULIXES
 • IUSVE – Instituti Universitari Salezian Venecia
 • Shoqata I Borghi più Belli d’Italia
 • Fondi BESA
 • Agjencia Kombëtare për Turizmin (Shqipëri)
 • Fondacioni Partnership for Development
 • CODE – Consulting and Development

Afati i përfundimit: 2020

Rezultatet e pritshme:

 • Zgjerimi i mundësive të punësimit, i shërbimeve të agroturizmit dhe mbështetje e bizneseve familjare, sidomos e atyre që menaxhohen nga të rinjtë
 • Rritja e përqindjes së punësimit në Bashkësitë Vendore të Malësisë së Madhe, me anë të pjesëmarrjes së tyre në menaxhimin e shërbimeve të agroturizmit dhe nëpërmjet njohjes institucionale të figurës së Punonjësit Vendor të Zhvillimit
 • Fillimi i programit të rregjistrimit të pronësive mbi tokën në zonën e Malësisë së Madhe 

%

Grafiku i ecurisë së realizimit