Në videon tonë të re korporative, angazhimi i Kooperacionit Italian në Shqipëri.