Vendi: Shqipëri

Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqëria Civile 15110

SDGs: Peace and Strong Institutions

Fondi në dispozicion: €1.930.000,00

Lloji i Financimit: Grant

Institucioni zbatues: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim

Afati i përfundimit: Dhjetor 2021

Rezultatet e pritshme:

  • Nismat e Kooperacionit Italian në Shqipëri menaxhohen në mënyrë efektive në përputhje me procedurat AICS, në kontekstin e koordinimit të donatorëve dhe procesin para-pranimit të vendit në Bashkimin Evropian.
  • Roli i Kooperacionit Italian forcohet në fushat prioritare të ndërhyrjes në Shqipëri.
  • Angazhimi italian në vend ka dukshmëri më të madhe.
  • Vlerësimi i ndikimint socio-ekonomik të veprimeve të Kooperacionit Italian në zona të kufizuara gjeografike.

%

Grafiku i ecurisë së realizimit