ADMINISTRIMI TRANSPARENT

 

Të gjitha kontratat aktive deri më 03/23/2018

të zyrës së AICS në Tiranë

Ky seksion është i dedikuar për transparencën, siç përcaktohet me Dekretin Legjislativ nr. 33, datë 14 mars 2013. Parimi i transparencës ka për qëllim që Administrata të jetë në dispozicion të qytetarëve. Të dhënat personale të publikuara u nënshtrohen kushteve të përcaktuara nga legjislacioni aktual për ripërdorimin e të dhënave publike – Direktiva e Komunitetit 2003/98 / EC dhe D.L. 36/2006 – në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale, siç kërkohet në Udhëzimet e Garantuesit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të publikuara në Gazetën Zyrtare nr. 134 i 12 qershorit 2014.

Njerëzit

Kompanitë

Për më shumë informacion mbi Rregulloret dhe Deklaratat e Përgjithshme vizitoni