Rehabilitimi i Rrjetit Hidrik të Tiranës dhe asistencë teknike në administrimin e Agjencisë Kombëtare të Ujesjellesave dhe Kanalizimeve për përmirësimin e menaxhimit financiar dhe të investimeve që lidhen me të

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Furnizimi me ujë (14020) SDGs: Clean Water and Sanitation Fondi në dispozicion: €28.077.307,03 Lloji i Financimit: Kredi ndihme € 27.475.507,03; Grant € 601.800,00 Institucioni zbatues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës...