Mbështetje për mbrojtjen e të miturve nga trafikimi dhe shfrytëzimi i punës

Vendi: Shqipëri Sektori OCSE/DAC: Qeveria dhe Shoqeria Civile – Të Drejtat e Njeriut (15162) SDGs: Peace, Justice and Strong Institutions Fondi në dispozicion: €74.900,00 Lloji i Financimit: Dhuratë Institucioni zbatues: OSCE Partnerë të tjerë: Koordinatorët...