Ftesë për ofertë me objekt “Hartimi i projektit dhe i dokumentacionit përkatës për Shtëpinë Familje”

Emri i autoritetit kontraktor: Acli Ipsia në Shqipëri
Adresa: Rruga “Palokë Kurti”, Nr.1, Shkodër
Tel/Fax: +355(0)68 4072096
E-mail: acliscutari@gmail.com

Acli Ipsia në Shqipëri – Autoriteti Kontraktor do të zhvillojë procedurën e prokurimit me fond limit Fondi limit: 648,000.00 (gjashtë qind e dyzet e tetë mijë) Lekë me TVSH, me objekt: “Hartimi i projektit dhe i dokumentacionit përkatës” për Shtëpinë Familje.

 

Skills

Posted on

Thursday April 12th, 2018